بررسی گزارش سال ٩٩ یکتانت

اخبار یکتانت | یکتانت | تاریخ بروزرسانی : ۱۲ آذر ۱۴۰۰

بیانیه مأموریت یکتانت

یکتانت مأموریت اصلی خود را کمک بـه کسب‌وکارها از طریق تصـمیمات داده‌‌محور در حـوزه بازاریـابی دیجیتـال بیـان می‌کند؛ بنابراین نگاه یکتانـت بـه منطـق کسب‌وکار خود از یـک سـو مبتنی بـر رسانه‌های دیجیتـال و از سـوی دیگـر تصـمیم‌گیـری داده‌محـور مـی‌باشـد. بیانیه مأموریت یکتانت در ابتدای گزارش به‌خوبی طراحی شده است. بااین‌وجود مأموریت ذکر شده در گزارش تااندازه‌ای با مأموریت بیـان شده در وب‌سایت یکتانت که ایجـاد اکوسیسـتم سـالم و شـفاف در فضای تبلیغات آنلاین هست تفاوت دارد.

استراتژی توسعه یکتانت از نگاه رسانه‌های دیجیتال

زیرمجموعه برند یکتانت ٨ برنـد متفـاوت دیگـر تعریـف شده‌اند که مبتنی بر رسانه‌های مختلف دیجیتـال قابـل تقسیم‌بندی هستند. در یک طبقه‌بنـدی کلـی برنـدهای یکتانت در رسانه‌های دیجیتـال بـر اسـاس فضـای وب (یکتانت، تریبون، یک لینـک، فرسـت ادز)، شبکه‌های. اجتماعی (جریان، چاوش)، اپلیکیشـن (ادیـوری) و رسـانه‌های مستقیم الکترونیکی (نجوا) قابل طبقه‌بندی هستند. یکتانت در بخشی از گزارش هدف خـود را فراهم‌آوردن بستری یکپارچه بیان کرده است و بنابراین شـاید وظیفـه برند هارمونی ایجاد این هماهنگی بین برندهای مختلـف برای مشتریان است.

استراتژی توسعه یکتانت از نگاه متدولوژی‌های بازاریابی

 برندهای یکتانت از منظر متدولوژی‌هـای بازاریـابی نیـز قابـل تقسـیم‌بنـدی هسـتند. از ایـن منظـر یکتانـت بـا پورتفوی برندهای خـود حـوزه‌هـایی همچـون تبلیغـات دیجیتـال (یکتانـت، جریـان، ادیـوری)، سـئو و دسترس‌پذیری آنلاین (فرست ادز، یک لینک)، بازاریابی و فروش مسـتقیم (نجـوا، چـاوش) و روابط‌عمومی (تریبـون) را پوشش داده است.

توسعه یکتانت از منظر فناوری‌های پیشرفته دیجیتال

یکتانت توسعه برند خود را در گرو هوشمندسازی و داده‌محوری ارزیابی می‌کند. هدف اصـلی اسـتفاده از ایـن فناوری‌ها افزایش اثربخشی تبلیغات بیان شده است. بااین‌وجود سؤال این است که جایگاه فعلـی یکتانـت در ایجاد دانش و بینش در صـنعت تبلیغـات کجاسـت؟ و تـا نقطه مطلوب تا چه اندازه فاصله دارد؟

توسعه یکتانت در فیچرهای سال ٩٩

یکتانت در سال ٩٩ ،هشت ویژگی جدید به پلتفـرم‌هـای خود اضافه کرده است. بااین‌وجود در گزارش دقیقاً اشاره نشده است که این ویژگی‌ها در کدام برند در نظر گرفتـه شده‌اند. ویژگی‌های جدید اضافه شده به پلتفرم یکتانت از منظـر کارایی و اثربخشی تبلیغات قابل بررسی است.

یک خطر برای یکتانت!

یکی از خطرهایی کـه می‌تواند در میان‌مدت بـرای یکتانت آسیب‌زا باشد، تأکید بـیش از حـد بـر کـارایی تبلیغات حول محور تبلیغات کلیکی و عملکرد گراست. در تمامی موضوعات مـدیریتی از جملـه بازاریـابی، کسـب‌وکارها علاوه بر کارایی نیازمند اثربخشی هستند. افـزایش فروش در کسب‌وکارها اغلب به کارایی تبلیغات وابسـته است. بااین‌وجود فرآینـد توسـعه و ایجـاد برنـد کاملاً وابسته به اثربخشی تبلیغات می‌باشد.

نگاه کمی به نتایج سال ٩٩

در سال ٩٩ ظرفیت تبلیغاتی یکتانت بیش از دوبرابر شـده است. همچنین تعداد تبلیغ‌کننده‌های یکتانت نسـبت بـه سال ٩٨ نیز بیش از دوبرابر شده اسـت. عـلاوه بـر ایـن تعداد کمپین‌های تبلیغاتی اجرا شده در یکتانت نیز بـیش از دوبرابر شده است. به‌صورت تخمینی از مقایسه آمارهای بالا می‌توان نتیجه گرفت کـه فضـای تبلیغـات ایران همچنان پتانسیل بالایی برای رشد دارد و هنوز بـه نقطه اشباع نرسیده است.

بررسی رفتار کاربران وب

گزارش‌های اغلب برندهای ایرانی از رفتار کاربران در سـطح اطلاعات داده‌های پردازش شده می‌باشـد. بـه نظـر می‌رسد یکتانت به‌عنوان یک شرکت پیشرو با مأموریت کمک به کسب‌وکارها برای اخذ تصمیمات داده‌محـور، نیازمند گزارش‌دهی در سطح دانش و بینش می‌باشـد؛ بنابراین یکی از پیشنهادهای کلیـدی بـه یکتانـت افـزایش عمق گزارش‌های رفتار کاربران است. گزارش‌های یکتانـت در این زمینه به شکل قابل توجهی بایـد از گزارش‌های دیگـر شرکت‌های تجارت الکترونیک تخصصی‌تـر و بـا عمـق بالاتر باشد.

ریچ (Reach) یا ریچ (Rich)؟

یکتانت با اضافه‌کردن فیچرهایی همچون تبلیغـات موضـوعی، کلیدواژه‌ای و غیره بر روی افزایش غنای تبلیغـات (عـلاوه بـر گستره تبلیغات) سرمایه‌گذاری کرده است. نیمه پایانی گـزارش یکتانت به ارائه گزارش‌های CTR پرداخته است که بسیار مفید نیز هستند. بااین‌وجود تاکید بیش از حـد بـر روی شـاخص CTR می‌تواند گمراه‌کننده نیز باشد. به‌منظور تست غنای تبلیغات و اثربخشی آن، انجام مطالعات بازار بـر روی کـاربران بـه شـکل کیفی و در قالب تست‌های مطالعه آزمایشگاهی و غیره به‌شدت پیشنهاد می‌شود.

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
عضو خبرنامه یکتانت شوید!