سرویس ریکامندر

ریکامندر یک سرویس هوشمند است که مقالات مرتبط با موضوع هر صفحه را از وب‌سایت شما انتخاب کرده و برای مطالعه به بازدیدکنندگان پیشنهاد می‌کند. هدف سرویس ریکامندر افزایش رضایتمندی بازدیدکنندگان، و در عین حال افزایش ترافیک و درآمد ناشران می باشد.

تبلیغات موضوعی

دموی سرویس ریکامندر

برای دریافت مقاله‌های مرتبط، لینک مقاله‌ی مورد نظر را وارد کنید.


سرویس ریکامندر

چرا ریکامندر یکتانت؟

اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﻇﻬﻮر ﺷﺒﮑﻪ‌ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، رﻗﺎﺑﺖ در ﺣﻮزه اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺤﺘﻮا ﺑﻪ اوج رﺳﯿﺪه و ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﺎن ﻣﺤﺪود اﻓﺮاد ﺑﯿﻦ رﺳﺎﻧﻪ‌ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮔﺮدد. ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ راﻫﮑﺎرﻫﺎی حفظ ﮐﺎرﺑﺮ و اﻓﺰاﯾﺶ زﻣﺎن ﺣﻀﻮر وی در ﻓﻀﺎی ﯾﮏ رﺳﺎﻧﻪ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آن‌ها ﻋﻼقه‌مند ﺑﺎﺷﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻮع ﺳﻼﯾﻖ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺎرﺑﺮ ﯾﮏ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻣﺤﺘﻮا اﺳﺖ. رﯾﮑﺎﻣﻨﺪر ﯾﮑﺘﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪ ﺧﻮد، ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن وﺑﺴﺎﯾﺖتان را راﻫﯽ ﯾﮏ ﺳﻔﺮ ﺟﺬاب در ﻣﯿﺎن اﻧﺒﻮه ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎی وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﻧﻤﺎیید.

نتایج استفاده از ریکامندر یکتانت

افزایش نرخ کلیک

افرایش نرخ کلیک روی مقالات پیشنهادی تا ۵ ٪

افزایش تعداد صفحات بازدید شده

افزایش تعداد صفحات بازدید شده در هر سشن تا ۱۲ ٪

افزایش مدت زمان حضور کاربر

افزایش میانگین مدت زمان نشست‌های کاربران تا ۱۷ ٪

کاهش نرخ پرش

کاهش نرخ پرش کاربران وب‌سایت تا ۸ ٪

  •   درآﻣﺪزاﯾﯽ ﺑﺪون ﺻﺮف ﺣﺘﯽ ﯾﮏ رﯾﺎل
  • بهینه سازی شده برای وب فارسی

سیستم ریکامندر یا توصیه‌گر مقالات یکتانت برای زبان فارسی بهینه شده و قادر است سایر محتواهای مرتبط با مقاله در دست مطالعه را به نحوی به خواننده پیشنهاد نماید که احتمال کلیک کاربر روی محتواهای پیشنهادی بالا برود.

  • تنوع در عین تمرکز

نمایش مقالات پیشنهادی متنوع در عین حفظ تمرکز روی محوریت موضوع مقاله‌ای که کاربر در حال مطالعه‌ی آن است، یکی از مزیت‌های سرویس ریکامندر یکتانت است. پیشنهاد مقالات با این روش علاوه بر اجتناب از تشابه بیش از حد پیشنهادات، موجب می‌شود گشت‌وگذار در وب‌سایت شما برای بازدیدکنندگان‌تان به یک ماجراجویی جذاب تبدیل شود.

  • خلق یک تجربه بهتر برای کاربران شما

بکارگیری سرویس ریکامندر با توجه به ارائه مقالات پیشنهادی بهینه‌سازی شده متناسب با محتوای هر صفحه، موجب بهبود تجربه کاربری و بالا رفتن درگیری (Engagement) مخاطب با محتوای سایت می‌شود و در نتیجه زمان حضور وی بر روی سایت را افزایش می‌دهد.

مزایای استفاده از سرویس ریکامندر یکتانت

پیشنهاد محتوا

پیشنهاد محتوا متناسب با هر صفحه

فناوری

بهره‌گیری از فناوری روز دنیا

درآمدزایی بیشتر

افزایش درآمدزایی

کاهش نرخ پرش

کاهش نرخ پرش

بهبود تجربه بازدیدکنندگان

ترافیک بیشتر

افزایش ترافیک سایت

افزایش زمان حضور کاربر

افزایش ماندگاری حضور کاربر

افزایش ماندگاری کاربر

افزایش Engagement

نمایش‌دهندگانی که از سرویس ریکامندر یکتانت استفاده می‌کنند

نمونه‌ای از نحوه عملکرد سیستم ریکامندر در دسکتاپ و موبایل

نمونه تصویر ریکامندر در دسکتاپ
نمایی از مقالات پیشنهاد شده در سایت فرارو
یک تیر و دو نشان

یک تیر و دو نشان

همزمان علاوه بر اینکه ترافیک و درآمد سایت خود را افزایش می‌دهید، تجربه کاربری بهتری را نیز به بازدیدکنندگان‌تان هدیه کنید.

رسانه‌های یکتانت از تجربه همکاری خود چه می‌گویند؟

مهران هژبر

نمایش مطالب متنوع اما در قالب یک موضوع دغدغه همیشگی ما بود که مدت‌ها به صورت دستی و طی فرایندی کسل کننده این امکان را برای مخاطبان فرارو ایجاد می‌کردیم. اینکه با انتشار یک خبر یا گزارش، مطالب مرتبط با آن، در همان صفحه نمایش داده شود، هم کار را برای ما آسان کرد و هم تجربه دلنشین تری به مخاطب داد؛ کار برای ما آسان شد چرا که نیاز به عملیاتِ دستی اضافه کردن خبر‌های مرتبط به گزارش نیست، رایگان است؛ و تجربه دلنشین‌تری به مخاطب داد از آن جهت که خبر‌هایی بیشتری درباره یک موضوع می‌تواند ببیند و نگاه منسجم‌تری به رویداد‌ها پیدا کند. گواه این ادعا افزایش میانگین مدت زمان نشست‌های کاربران و نرخ کلیک مطالب پیشنهادی است که در مدتِ چندماهه استفاده فرارو از سرویس ریکامندر یکتانت تجربه کرده‌ایم.

 

لوگو فرارومهران هژبر
مدیر تبلیغات فرارو

سرویس ریکامندر یکتانت به عنوان یک سرویس با الگوریتم‌های هوشمند توانسته مطالب جذاب‌تری را به مخاطبین الف پیشنهاد دهد. همیاری یکتانت در افزایش رضایت مخاطبین باعث خرسندی است. از پشتیبانی به موقع همکاران‌مان در یکتانت صمیمانه سپاسگزاریم.

همکاری سایت الف و یکتانتشهاب مرادی
مدیر فنی جامعه خبری تحلیلی الفمتخصصان یکتانت در اختیار شما هستند

برای گرفتن بهترین نتیجه از ریکامندر تیم متخصصان ما در هرلحظه در کنار شما هستند و شما را با نحوه کارکرد سیستم ریکامندر یکتانت آشنا خواهند کرد. برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با سرویس هوشمند ریکامندر و استفاده از آن برای سایت خود با ما تماس بگیرید.