دوره مقدماتی اجرای کمپین در یکتانت منتشر شد. آموزش ببینید و مدرک بگیرید 🌟

دیجی‌کالا

یکتانت داستان موفقیت همکاری «دیجی‌کالا» با «یکتانت»

همکاری «دیجی‌کالا» با «یکتانت»

دیجــی کالا یکــی ازشــناخته شــده ترین وب ســایت های فعــال در زمینــه تجــارت الکترونیــک در ایــران اســت. ایــن وب ســایت بزرگ تریــن فروشــگاه آنلایــن در ایــران اســت و روزانــه بیــش از ۲ میلیــون بازدیدکننــده دارد و ۷۰ درصد سهم بازار فروش آنلاین در ایران را از آن خود کرده است.

هدف

افزایش فروش

راه حل ها

اجرای کمپین‌های:
-پوش نوتیفیکیشن
-همسان عادی

نتایج

افزایش فروش

همکاری «دیجی‌کالا» با «یکتانت»

بــدون شــک بــا کیفیت‌تریــن ترافیــک و بالاتریـن میـزان بهـره وری از عملکـرد یـه کمپیـن تبلیغاتــی رو از تیــم حرفــه ای یکتانـت می‌شه دریافـت کـرد. تیـم فوق‌العـاده ماهـر و همیشـه‌ در دسـترس پشـتیبانی، خیـال تبلیغ دهنـدگان رو‌ از بــه نحــو احســن اجــرا شــدن کمپیــن راحــت‌ می‌کنــه. بــه عنــوان یکــی از‌ قدیمی‌تریــن‌ مخاطبــان یکتانــت اســتفاده از ایــن پلتفــرم بــه‌ خصــوص تبلیغــات ریتارگتینــگ‌ هدفمنــد رو بــه‌ سایر تبلیغ دهندگان پیشنهاد می کنم.

زهرا میرحسینی
سرپرست تیم تبلیغات نمایشی دیجی‌کالا