قوانین یکتانت برای تایید محتواهای تبلیغاتی

در پلتفرم‌های تبلیغاتی مسئولیت تولید و بارگذاری تبلیغات برعهدۀ تبلیغ‌کنندگان است. تبلیغ‌کنندگان با شناختی که از محصول و مشتریان هدف خود دارند، می‌توانند محتوایی متناسب با اهداف مارکتینگ خود تولید و در سیستم بارگذاری کنند. در این میان،