ندا عروضی

همواره در جستجوی یادگیری موضوعات جدید. عاشق یاد دادن و یاد گرفتن